Πε. Μαΐ 30th, 2024

Ποιοι Είμαστε

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία

«Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης – ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Προοίμιο

  1. Βασιζόμενοι και εμπνεόμενοι από τον επιστημονικό σοσιαλισμό που θεμελίωσαν οι Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν
  2. Θεωρώντας ότι η εργατική τάξη είναι η πρωτοπόρα επαναστατική τάξη της κοινωνίας που μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην ανατροπή του καπιταλισμού και, παραπέρα στην ολόπλευρη χειραφέτηση του ανθρώπου
  3. Πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης προκειμένου να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και να περάσει ο λαός μας στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας
  4. Κατανοώντας βαθιά την ανάγκη ύπαρξης και δράσης ενός επαναστατικού κόμματος της εργατικής τάξης που θα βασίζεται στο μαρξισμό λενινισμό, θα λειτουργεί δημοκρατικά και με πειθαρχία
  5. Αντιλαμβανόμενοι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κρατικομονοπωλιακό στάδιο ανάπτυξης του καπιταλισμού, είναι μια χώρα μέσου επιπέδου ανάπτυξης, εξαρτημένη
  6. Υποστηρίζοντας σθεναρά ότι, για την Ελλάδα, ο δρόμος μετάβασης και προσέγγισης στην επανάσταση είναι η συγκρότηση ενός αντιιμπεριαλιστικού, αντιμονοπωλιακού δημοκρατικού μετώπου, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Το λαϊκό, πατριωτικό, δημοκρατικό αυτό μέτωπο θα βασίζεται πρώτιστα στην εργατική τάξη, στα μεσαία στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, στην εργαζόμενη διανόηση, στα κοινωνικά κινήματα
  7. Καταδεικνύοντας την επικαιρότητα και την επείγουσα ανάγκη της συγκρότησης ενός τέτοιου μετώπου για να ξεπεραστεί η κρίση σε βάρος των ξένων και ντόπιων μονοπωλίων και όχι σε βάρος του λαού
  8. Εμπνεόμενοι από την ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος, διδασκόμενοι από τα λάθη του
  9. Εμπνεόμενοι από την προσφορά των σοσιαλιστικών κρατών, διδασκόμενοι από τα λάθη, τις παρεκκλίσεις και το γραφειοκρατικό εκφυλισμό τους
  10. Επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση, ανάδειξη, διάδοση του επιστημονικού σοσιαλισμού

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης – ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ»,

Άρθρο 2ο

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα

Άρθρο 3ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. η ανάδειξη και αξιοποίηση της μαρξιστικής λενινιστικής σκέψης στην Ελλάδα
 2. η εκλαΐκευση και διάδοση των ιδεών του επιστημονικού σοσιαλισμού.
 3. η επεξεργασία σύγχρονων αναλύσεων για τα μεγάλα οικονομικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά προβλήματα του λαού με θεμέλιο  και αφετηρία το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό
 4. η ανάδειξη της ιστορίας του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος της Ελλάδας και ευρύτερα

Άρθρο 4ο

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιωχθεί ιδιαίτερα:

α. Με ανακοινώσεις, διαλέξεις, ομιλίες, συγκεντρώσεις κ.λ.π.

β. Με την συγκέντρωση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση, ιστορικού και κάθε άλλου σχετικού υλικού.

γ. Με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης

δ. Με την περιοδική έκδοση σε έντυπη μορφή κειμένων

ε. Με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού και πολιτικού περιεχομένου

στ. Με την ίδρυση εντευκτηρίου

ζ. Με τη συνεργασία με κάθε είδους φορείς και συλλόγους ελληνικούς και ξένους, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

η. Με την δημιουργία ιστοσελίδας

θ. Με την δημιουργία κατά τόπους παραρτημάτων και επιτροπών 

         Άρθρο 5ο – ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τοπικά Παραρτήματα του Συλλόγου μπορούν να δημιουργηθούν με απόφαση του ΔΣ, τα οποία θα καλύπτουν την από το ΔΣ καθοριζόμενη γεωγραφική περιφέρεια της Χώρας. Τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν στην γεωγραφική περιφέρεια του Παραρτήματος γίνονται αυτοδικαίως και μέλη του Παραρτήματος. Όργανα του Παραρτήματος είναι α) Η Γενική Συνέλευση, β) η Διοικούσα Επιτροπή. Καθένα από τα Τοπικά Παραρτήματα θα εκλέγει δική του τριµελή Διοικούσα Επιτροπή (Πρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας) εάν ο αριθµός των µελών του είναι έως και 100, ή πενταµελή (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και δύο μέλη), εάν ο αριθµός των µελών του είναι από 101 και άνω. Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διοικεί το παράρτημα, έως τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την δημιουργία του παραρτήματος, κατά τις οποίες θα εκλεγεί η Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό για την ανάδειξη του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος αποφασίζει κυρίαρχα για όλα τα θέματα που αφορούν το Παράρτημα. Τα όργανα του Παραρτήματος έχουν αρμοδιότητα να αποφασίζουν σε όλες τις τοπικές υποθέσεις. Τα μέλη του Παραρτήματος διατηρούν της ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την ιδιότητα τους αυτή. Η ειδικότερη ρύθμιση των εσωτερικών θεμάτων του Παραρτήματος και της λειτουργίας του μπορεί να εξειδικεύεται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που δύναται να καταρτίζει και να εγκρίνει κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του η Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 6ο

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν αυτοί που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 7ο

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο τακτικών μελών και να δηλώνει: α) την πραγματική διεύθυνση της κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γ) ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, όλες τις διατάξεις του Καταστατικού συμπεριλαμβανομένου και του προοιμίου και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση 2 τακτικών μελών του Συλλόγου, που θα βεβαιώνουν την ακρίβεια των δηλώσεών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ερευνήσει την τυπική και ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης του υποψηφίου, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει και συμπληρωματικές πληροφορίες, την κάνει δεκτή και με απόφαση του που πρέπει να παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του εισηγείται την έγκριση της αίτησης προς τη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση.

Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, μπορεί το υποψήφιο μέλος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει οριστικά για την παραδοχή ή μη του αιτούντος σαν μέλους του Συλλόγου με απόλυτη πλειοψηφία του ημισέος πλέον ενός.

Τα εγγεγραμμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου πριν περάσουν 10 ημέρες από την εγγραφή τους. Επίσης δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πριν περάσει τρίμηνο από την ίδια ημερομηνία.

Διαγραφή μέλους γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των παρόντων, αν κρίνει ότι η δραστηριότητα κάποιου προσώπου είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου και τους σκοπούς του.

Άρθρο 8ο

            Ι. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από δύο χρόνια διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να επανεγγραφούν οποτεδήποτε με απλή αίτηση και τυπική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλοντας συγχρόνως τις εισφορές των 2 τελευταίων ετών και το δικαίωμα επανεγγραφής των.

        Άρθρο 9ο   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Κάθε Μάρτιο συγκαλείται η ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, με αίτησή τους, που καθορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται από το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα και ενδεικτικά οι αρμοδιότητες της είναι:

 

1) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

2) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3) Αποφασίζει για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού και ισολογισμού και

απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της

Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του

Σωματείου.

5) Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των άλλων οργάνων του Σωματείου. Έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει ή να ανακαλεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ακούει τον απολογισμό δράσης του, να ελέγχει τη δραστηριότητά του.

6) Παύει με απόφασή της, όταν το κρίνει αναγκαίο, ένα, περισσότερα ή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εκλέγει εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών και προκηρύσσει εκλογές εντός τριάντα (30) ημερών για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων. Στην μεταβατική αυτή περίοδο την διοίκηση του σωματείου ασκεί ως de facto όργανο μέχρι την εκλογή νέου ΔΣ, το απερχόμενο ΔΣ.

    Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει προσκλήσεις ατομικές στα μέλη (εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την Γενική Συνέλευση 10 μέρες πριν από τη σύγκληση της ή τα προσκαλεί με ανακοίνωση του στο εκδιδόμενο από το Σύλλογο έντυπο. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος αυτής και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων που δίνει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει γίνει προ της ενάρξεως της.

 

              Άρθρο 11ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον μέλη από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απαρτία βεβαιώνεται στην έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως είναι δε έγκυρη η Γενική Συνέλευση όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται σ’ αυτή στην συνέχεια. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι την επομένη εβδομάδα, την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, εφ’ όσον είναι δυνατό, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το 1/3 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τα ίδια θέματα.

            Άρθρο 12ο

            Μέχρι της εκλογής του Προεδρείου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει στη συνέχεια τις εργασίας της καθώς και Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως θα λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Σε προσωπικά θέματα, σε θέματα που αφορούν εκλογές, σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, στην έγκριση λογοδοσιών και τα διάφορα προσωπικά ζητήματα των μελών, η σχετική απόφαση θα λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία. Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου χρειάζεται η παρουσία των μισών το λιγότερο μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 13ο

Στην ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους γίνονται γνωστά στα μέλη α) η συνολική έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ο οικονομικός απολογισμός και η διαχείριση του ταμείου, γ) ο προϋπολογισμός για τον καινούργιο χρόνο και δ) η έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εγκρίνουν τις παραπάνω εκθέσεις καθώς και τον οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό. Απ’ την ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο

Ι. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να είναι μικρότερος από επτά (7) ούτε μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15). Τα μέλη του εκλέγονται όλα από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι: Από ένα Πρόεδρο, β) δύο Αντιπροέδρους, γ) ένα Γενικό Γραμματέα, δ) ένα Ταμία, ε) τους Συμβούλους. Ως μεταβατική διάταξη ορίζεται ότι το πρώτο εκλεγμένο ΔΣ μετά την έγκριση του σωματείου θα αποτελείται από επτά (7) άτομα.

ΙΙ. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αμέσως μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι Σύμβουλοι ή μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία διαρκεί τέσσερις (4) ώρες με εξαίρεση την περίπτωση της εξάντλησης του αριθμού των γραμμένων στους σχετικούς καταλόγους, που ο Γενικός Γραμματέας με την συνεργασία του Ταμία συντάσσει. Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος πρέπει να είναι ομοιόμορφα και η ψηφοφορία μυστική. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου ή από τους υποψηφίους στην Εφορευτική επιτροπή και εκδικάζονται απ’ αυτή αμέσως. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και ανακοινώνει το αποτέλεσμα, που καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Η εφορευτική Επιτροπή υπογράφει το Πρακτικό Εκλογής και φυλάσσει τα ψηφοδέλτια και το εκλογικό υλικό τα οποία παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της κατάρτισης του.

ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο γράφονται σε λευκό χαρτί με αλφαβητική σειρά, ο δε ψηφοφόρος βάζει απέναντι τους σταυρό προτιμήσεως. Οι σταυροί προτιμήσεως δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/3 του συνόλου των συμβούλων που θα εκλεγούν. Εάν είναι περισσότεροι τότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι σε σειρά επιτυχίας σε περίπτωση δε ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τον παραπάνω τρόπο συνέρχεται σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου ή, σε άρνηση αυτού, του επομένου, μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και καθορίζει με μυστική ψηφοφορία το αξίωμα καθενός.

 1. IV. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια και κάθε μέλος τούτου δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες θητείες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να παρέχουν στο Σύλλογο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις που συνεπάγονται οπωσδήποτε κάποια αμοιβή.

Άρθρο 15ο

            Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο ανάμεσα στις Γενικές Συνελεύσεις και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται μετά από ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται μετά από φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτού, αν δεν υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση στο νόμο ή το καταστατικό

            Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τα πρακτικά αυτά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο στο οποίο καταχρούνται επίσης και οι γνώμες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διαφωνούν, Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη αυτού είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συλλόγου που απορρέουν από το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

            Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση μπορεί να δημιουργήσει Επιτροπές από μέλη του Συλλόγου που θα έχει σαν έργο να εισηγούνται στο Συμβούλιο τα σχετικά με την εκπλήρωση των σκοπών του θέματα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο

            Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο αυτού, ή το λιγότερο από το 1/3 των μελών του, με έγγραφη αίτηση που απευθύνεται στο Πρόεδρο και στην οποία θα αναφέρονται απαραίτητα τα θέματα για τα οποία πρέπει να αποφασίσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο.

           

Άρθρο 18ο

            Τα κενά τα οποία παρουσιάζονται στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρούνται με τα αναπληρωματική μέλη και αν δεν επαρκούν αυτά με συμπληρωματική εκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να καθαιρέσει μέλος του. Για τούτο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19ο

            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις τούτου και εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως σ’ όλες γενικά τις σχέσεις αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 20ο

            Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Β’ Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 21ο

            Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει την αλληλογραφία του Συλλόγου, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο, φροντίζει για την σύνταξη αλφαβητικών καταλόγων των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα για τη διενέργεια εκλογών. Σε περίπτωση απουσία ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Β’ Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 22ο

            Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωμές. Εκδίδει τις απαραίτητες αποδείξεις και κρατάει βιβλία της περιουσίας του Συλλόγου. Τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Ο Ταμίας κρατάει κοινό λογαριασμό στην Τράπεζα του ιδίου και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό στον οποίο καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνάει το ποσό των 1.000,00€ που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται απ’ τον Β’ Αντιπρόεδρο, που υπογράφει και τα εντάλματα πληρωμής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 23ο

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που ανέρχεται σε 20,00 ευρώ, β) η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών που ανέρχεται σε ποσό καθοριζόμενο εκάστοτε από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) οι δωρεές και εθελοντικές προσφορές, δ) το καθαρό κέρδος που απομένει μετά την αφαίρεση δαπανών και εξόδων, από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου και ε) κάθε άλλο έσοδο που θα εγκριθεί απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αυξήσει ή να ελαττώσει το ποσό που καταβάλλεται σαν δικαίωμα εγγραφής ή σαν ετήσια συνδρομή των μελών. Προκειμένου να αποκτηθεί ακίνητο ή κινητό αξίας άνω των 3.000,00€ χρειάζεται πάντα έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

   Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ή την ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Απαγορεύεται επίσης στο Σύλλογο να παίρνει προμήθεια για κάθε πράξη εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του. Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να εξοδεύεται σε σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδεκτές μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συλλόγου. Κληρονομίες ή κληροδοσίες που αφήνονται στο Σύλλογο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής. Κληρονομίες ή κληροδοσίες που αφήνονται για την πραγματοποίηση ορισμένου σκοπού αποτελούν ιδιαίτερο διαχειριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού του Συλλόγου και τα τυχόν έσοδα τούτων μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τους όρους που έθεσε ο δωρητής ή ο διαθέτης.

   Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται επωνύμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Άρθρο 24ο

            Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου σχετικά με τα έσοδα και έξοδα που έγιναν και τις πηγές τους είναι έργο τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τη Διοίκηση του Συλλόγου. Ο ισολογισμός και απολογισμός της χρονιάς υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 25ο

Η σφραγίδα του Συλλόγου θα είναι στρογγυλή και θα φέρει κυκλικά την επωνυμία «Σύλλογος διάδοσης της μαρξιστικής σκέψης – ΓΙΑΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 26ο         

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού, καθώς και η διάλυση του Συλλόγου θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μισών τουλάχιστον μελών του Συλλόγου που ήταν ταμειακώς τακτοποιημένα στις τελευταίες αρχαιρεσίες, με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

            Αντίγραφο της αποφάσεως με την οποία διαλύεται ο Σύλλογος, κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για καταχώρηση στα βιβλία.

            Το ίδιο γίνεται και με την απόφαση που τροποποιεί διάταξη του καταστατικού.

Άρθρο 27ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και το αρχείο του περιέρχεται στο επιμορφωτικό κέντρο βιβλιοθήκη – αρχείο Χαρίλαος Φλωράκης,

Άρθρο 28ο

Το παραπάνω καταστατικό που αποτελείται από 28 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του Συλλόγου στην δημόσια συγκέντρωση της Πέμπτης 21/06/2012  στην Αθήνα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Η Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρα 9 επόμενα).

Προς διευκόλυνση των διαδικασιών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από αντιπροσώπους των παραρτημάτων, τους οποίους εκλέγουν για το σκοπό αυτό οι συνελεύσεις των παραρτημάτων. Οι αντιπρόσωποι έχουν δεσμευτική εντολή από τη συνέλευση του παραρτήματός τους.

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται πάντοτε με άμεση ψηφοφορία όλων των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 2

Εκτός από τη Γενική Συνέλευση, συγκαλούνται (κατ’ αναλογία του άρθρου 9 του καταστατικού) οι συνελεύσεις των παραρτημάτων.Η συνέλευση κάθε παραρτήματος μπορεί να εκλέγει και να ανακαλεί από τα μέλη του την τοπική διοικούσα επιτροπή. Η συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του παραρτήματος.

Άρθρο 3

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τα παραρτήματα, εκτός αν ακυρωθούν από τη Γενική Συνέλευση ή από τις συνελεύσεις των παραρτημάτων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των μελών του συλλόγου.

Άρθρο 4

H Γενική Συνέλευση του συλλόγου ή οι συνελεύσεις των παραρτημάτων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των μελών του συλλόγου μπορούν με αποφάσεις τους να ανακαλέσουν όλα ή μερικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Για την εισδοχή νέων μελών ή τη διαγραφή μέλους απαιτείται απόφαση της συνέλευσης του παραρτήματος με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο οργάνων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την ίδια αυξημένη πλειοψηφία.